نوشته بود " بهار من تویی" همینقدر وسوسه کننده. همین قدر دویوانه وار. همینقدر بی قدر واندازه زیبا....

نفرستادم. ذخیره اش کردم.

باشد شاید برای روزهای مبادا.

که در انگلیسی میگویند رینی دی- برای روزهای بارانی که بهار نیستند که روزهای پر آفتاب بهار را کم دارند.

نوشتن دیدگاه