ترجمان الاشواق-
ملت عشق از همه دین ها جدات 
عاشقان را مذهب و دولت خداست
.
- اشتیاق من به دخترکی باریک اندام- او یکی از شاهزادگان سرزمین فارس است. از باشکوه ترین شهرها یعنی اصفهان و دوشیزه ای از عراق است دخت امام من
- عاشق شدن ابن عربی و نوشتن یک کتاب برای دختر استاد- نظام- در کتاب گاه ناچیزی مرگ من با این کتاب آشنا شدم. 
.
- اندام های برهنه و ظریف یا سینه های برجسته
- قصه های باد شمال و باد جنوب و باد صبا
- موسی سیاه پرپشت و درهم و برهم خود را فرو می ریزد- معیار زیبایی از دیدگاه ابن عربی که زیبایی یک دختر چیست. اندام باریک و موهای فر و پرپشت و سینه های برجسته- 
.
در آنجا دوشیزگان فارس مسکن گزیده اند که دارای حرکات و اشارات لطیف و پلک های سست و بیمارگونه اند.
.
در شرح دختری از فارس آمده- صورت حکمت عجمی همراه با مکاتبی چون مکتب موسی و عیسی و ابراهیم. :)
.
- با باغ تنم کبوتری بر بالای شاخه" بان" نشسته است.
.
- من غایبم و عشق، شور و مستی جانم را نابود می سازد. چون با او رو به رو م شوم بهبود نمی یابم. این است خاصیت عشق. چه غایب باشم و  چه حاضر.
÷

نوشتن دیدگاه