دیدن را انچنان که اید دوست نداشتم. باید بیشتر بیژن الهی را کشف کنم و بخوانم. این کتاب را در اخرین روز سفرم در ایران خواندم.
.
" این چشم های تو که آسمان دارند. که حزن دارد."
.
عقل سرخ
سفر چرا کنم؟ 
من که می توانم سرگردان باشم 
سال ها حوالی خانه ام.
و چشم های او که فراموشی می آورد.
.
 

نوشتن دیدگاه