کتاب شعر کم می خوانم. و اگر هم می خوانم کم می فهمم. و اگر هم می فهمم کم لذت می بر. - شبیه یکی از جمله های گرگیاس سوفیست شد که می گفت حقیقتی وجود ندارد و اگر هم دارد کسی نمی فهمد و اگر هم کسی می فهمد توان بازگویی حقیقت را ندارد."
.
کتاب به رنگ دانوب از واهه آرمن. یکی از شعرهایی که دوست داتشم به اسم " رنگین کمان"
واهه آرمن و شعرهایش به انگلیسی را هم چند وقت پیش در مجله ی شیکاگو خوانده بودم.
.
 ابرها را در سطر اول 
به باد می دهم
و آفتاب را 
برای تابیدت در شعر دیگری 
کنار می گذارم.
برای نوشتن شعری ناب 
در وصف رنگین کمان
چیزی لازم نیست 
جز تکه ای کاغذ و سیاهی چشم های زنی 
که نمی ترسد از تنها ماندن و پیر شدن در شعر
 

نوشتن دیدگاه