موبی دیک برای من نقطه ی مقابل پیرمرد و دریا است. در موبی دیک طبیعت است که بی چون و چرا پیروز می شود و انسان و آرزوها و بلندپروازی اش را به سخره می گیرد- در صحنه ای که طناب دور گردن کاپیتان اهب مغرور گیر می کند و موبی دیک او را به ته دریا می کشاند.-

.

" وقتی دوباره صدایم کرد گفتم چیزی جز آب نیست. قاه قاه خندید و گفت : حالا تمام دنیا را دیده ای."

.

" تنفر از حیوان غیرمنطقی ست مثل این است که از باد چون به سمت تو می وزد دلگیر باشی."

 ز

نوشتن دیدگاه