شروع کتاب بسیار گیراست. دیدن یک آگهی استخدام. تاریخ دان آشنا به زبان فرانسه.

. این کتاب را برای اولین بار در دبیرستان اسمش را شنیده بودم. جزو کتاب های نام برده در قسمت رئالیست های جادویی در کنار کارهای مارکز در تاریخ ادبیات علوم انسانی

.

آئورا قصه ی رمزآلود کوتاهی ست که در ان فضای بین ذهن و عین در هم آمیخته می شود و پسر تاریخ دان که به خانه ای قدیمی وارد می شود عاشق و شیفته ی آئورا دختر جوان و زیبایی می شود که برادرزاده ی پیرزن است. او با این دختر عشق بازی می کند در خیال و در عالم واقع. در نهایت داستان مشخص می شود- بسیار در لفافه و ضمنی یعنی خیلی هم واضح و مشخص نیست و به نوعی به هوش خواننده واگذرا می کند این بخش را- که آئورا همان پیرزن است.

.

نوشته های ملال آور ژنرال را خواندن و از آن یک داستان تاریخی بیرون کشیدن.

به نوعی تاریخ دان غرق در تعاریف و زندگی گذشته ی ان ها می شود. در زمانی که زن هنوز جوان و زیبا بوده است.

.

کوتاه و در نیم ساعت خواندنش تمام می شود. از ان آثاری ست که باید خوانده شود اما

نوشتن دیدگاه