اسب ها در خواب، شاعران را سواری می دهند.

.

در خواب و بیداری به یاد دختری افتادم که شب های پاییز

برای آپ.لون

شال گردن می بافت."

.

" نیمه شب

اسبی به خوابم آمد.

خسته بود. خوابید.

من تمام شب شعر می نوشتم.

در تاریک روشن صبح بیدار شد و شیهه زد.

اسب ها در خوابف شاعران را سواری می دهند."

.

" زیباترین شهر دنیا با سفرهای تو تغییر می کند.

زیباترین شهر دنیا

همان گوشه ای ست

که اکنون

نشسته ای و این سطرها را می خوانی."

.

نوشتن دیدگاه