چنین گفت فردین- فردین نظری

.

شعرهای من از رگ هایم امده نه از ونیز

از روده هایم نه از آتن

از درد زانوها و سنگینی مخچه ام

کار من تشریح خودم بوده و کالبدشکافی ام

.

" همه چیز برای تو

همه چیز

تنها کفش هایم را باقی بگذار

می خواهم بروم."

.

" پالتوهایتان را دربیاورید.

شعرهای من شما را گرم خواهد کرد."

.

" زیاد سر به سر این خیابان نگذارید

خسته است و تلخ و روزگار بدی را پشت سر گذاشته است.

از دستش نمی آید کوچ کند.

و متسفانه عوض کردن اسمش هم هیچ چیز را عوض نمی کند."

.

 

نوشتن دیدگاه