در وضعیت کوانتوم- بهزاد خواجات

.

" لج کرده با یکی از الهاگان المپ"

.

" من رفته بودم از آبادان اندکی رنج بیاورم."

.

" سیمرغی که از تن کفتار می خورد سیمرغ ما نیست."

.

" فرض کنیم که اهواز چشم های تو باشد."

.

نوشتن دیدگاه