بالاخره از امیرحسن چهلتن خواندم.در اروپا او را می خوانند. کتاب مهر گیاه را شروع کردم وتمامش کردم. در میانه اش خبرهای بد رسید راجع به نون.

فضاسازی اشرافی و قدیمی کتاب را دوست داشتم.اما موضوع آمیخته با فضای تاریخی سیاسی آنچنان جذبم نکرد.

اسم های مهرارفع، ملک تاج، بدرجهان، نورجهان، رفعت و...

.

درک خوب و تا حدی فضای زنانه

نوشتن دیدگاه