رساله ی عشق ابن سینا برای من یادآور چهامقاله ی نطامی عروضی بود. چهار بخش تقسیم شدن ادیبان، منجمان، شاعران و پزشکان.

.

 علت عاشق ز علت ها جداست    عشق اصطرلاب اسرار خداست

 عقل در شرحش چو خر در گل بخفت    شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت

.

افلاطون: عشق، حرکت و فعل نفوس، بدون فکر است.

ارسطو: عشق، کوری حس است از ادراک عیوب محبوب

دبوجانوس: نوعی بیماری و مرض است

.

 رساله ی عشق ضیا دری – بسیار فلسفی و بر پایه ی صورت و قوه ناطقه است.

.

 رساله ی عشق این سینا-

حقیقت عشق، دانستنی نیست.

عشق در همه چیز جلوه گر است.- عشق پیش از خلقت و سبب خلقت است تاریخ عشق با آفرینش جهان آغاز می شود.

.

 عشق نزد منجمان- حوادث فلکی و کواکب و ستارگان آسمان همه به دلیل عشق هستند.

عشق در نزد پزشکان: بیماری های تن و روان

عشق در نزد ادیب:

عشق دام است. اما دام را بر هر مرغی نمی نهند. هر پرنده لایق صید نیست.

عشق در نزد حکما و فلاسفه:

افلاطون در کتاب عشق یا مهمانی می گوید: عشق از اندیشه ی آرزو پیدا شود.

ارسطو می گوید عشق نابینایی حواس است از دریافتن عیب های محبوب

نوشتن دیدگاه